fbpx
Soutěž na sochu Marie Restituty
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh „Socha Marie Restituty Kafkové v Brně“

Soutěžní podmínky a podklady ke stažení ZDE

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
3 mil. Kč bez DPH (z toho 300 tis. Kč na odměny za výherní místa)

Termín pro podání soutěžních návrhů:
Část I (odevzdání modelu a panelu): 11. 1. 2023 do 12 hod.
Část II (elektronické podání): 11. 1. 2023 do 24 hod.

Zveřejnění soutěžních podmínek (dané zákonem):
ezak.brno.cz
edeska.brno.cz/eDeska

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, veškerá podání a komunikace (není-li uvedeno v soutěžních podmínkách jinak), probíhá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na internetové adrese ezak.brno.cz
Marie Restituta
Umístění sochy

Sochařské dílo bude umístěno v parku Marie Restituty v Brně-Husovicích na pozemku p. č. 1669, k. ú. Husovice, obec Brno. V detailu koordinační situace (M 1:100) se jedná o vymezenou plochu označenou jako S3. Park, o rozloze přes jeden hektar, který je ve správě MČ Brno-sever, leží na území bývalého hřbitova. Z původního hřbitova zůstal zachován Památník padlým z 1. světové války v podobě oblého kamenného bloku se jmény, který byl doplněn kamennou deskou na památku obětem 2. světové války. Vzhledem k tomu, že obě části památníku spolu nekorespondovaly, bylo v rámci revitalizace parku navrženo architektkami nahradit oba nesourodé prvky jedním společným památníkem ve formě bloku z kvalitního betonu a v jeho blízkosti situovat sochu věnovanou Marii Restitutě. V rámci úpravy okolí sochy Marie Restituty mohou účastníci předložit zadavateli též řešení úpravy pietního místa ve vhodném kompozičním začlenění se sochou Marie Restituty. Jedná se o nepovinnou část soutěžních podmínek, jež nebude hodnocena. Úprava pietního místa představuje pro městskou část pouze doporučení a byla by financována městskou částí Brno-sever.

Kdo byla Marie Restituta?

Řádová sestra Marie Restituta Kafková se narodila 1. 5. 1894 v Husovicích jako Helena Kafková. V roce 1896 se její rodina odstěhovala do Vídně, kde Helena posléze vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky a přijala jméno Marie Restituta. Pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici v Mödlingu a poté jako vrchní sestra v nemocnici ve Vídni. Její spolupracovníci a pacienti jí přezdívali „sestra Resoluta“. Byla hluboce zbožná, asketismus ve věci stravování jí však byl cizí, byla známá především svou láskou k pivu a guláši. Po připojení Rakouska k nacistickému Německu se Marie Restituta dostala několikrát do střetu s nacistickými orgány. Po anšlusu Rakouska podporovala židovské rodiny, vojáky a další řeholnice. K vážnému střetu s nacistickými pohlaváry došlo, když v nemocničním oddělení odmítla sundat ze stěn krucifixy. Na základě udání byla zatčena přímo na operačním sále. Následně byla odsouzena k smrti za velezradu a popravena. V roce 1998 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou. Socha je chápána jako pocta Marii Restitutě Kafkové, jejíž život a osobní postoje – hluboká víra, odvaha, smysl pro spravedlnost, svobodu a humanitu – jsou příkladné.

Jak probíhá soutěž?

Umělecká díla pro veřejný prostor vznikají v Brně zpravidla na základě výtvarných nebo architektonicko-výtvarných soutěží. O výsledcích vždy rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace. První fáze celého procesu spočívá v odsouhlasení záměru realizace díla a vhodné lokality pro jeho situování. Iniciace obvykle přichází od odborné či laické veřejnosti, instituce nebo politické reprezentace.

Následně jsou zpracovány soutěžní podmínky, které musí být projednány na ustavujícím zasedání poroty, odsouhlaseny Českou komorou architektů, schváleny Radou města Brna a zveřejněny zákonným způsobem.

Po uplynutí termínu pro podávání soutěžních návrhů se uskuteční zasedání poroty. Porota, složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace, posoudí a vyhodnotí podané návrhy, které splnily soutěžní podmínky, a stanoví jejich pořadí. Výsledek je poté předložen ke schválení Radě města Brna. Statutární město Brno jako zadavatel si vyhrazuje právo žádný návrh nevyužít pro realizaci.

Návrhy všech zúčastněných autorů jsou následně představeny veřejnosti prostřednictvím výstavy. Po uplynutí doby, kterou má autor na realizaci, proběhne slavnostní odhalení a předání výtvarného díla veřejnosti.

Brněnské osobnosti, které se v nejbližších letech dočkají uměleckého ztvárnění ve veřejném prostoru města (v rámci projektu Sochy pro Brno):

Johann Gregor Mendel (Mendlovo náměstí)

Eliška Rejčka (Mendlovo náměstí)

Kurt Friedrich Gödel (Pekařská ulice)

Jan Gajdoš (park na Slovanském náměstí)

Friedrich Wannieck (areál Vaňkovka)

Bohuslav Fuchs (nároží České a Veselé ulice)

Výsledky minulých soutěží